Lectures on Non-Linear Plasma Kinetics (Springer Series on Atoms + Plasmas, 17)
Buy online: Amazon